Skip to main content

Regulamin maszyn vendingowych

 

 Regulamin reklamacji towarów sprzedawanych w automatach vendingowych marki Mała Czarna

1. Sprzedaż towarów dokonywana jest w dwóch rodzajach automatów:

  • Automat kawowy sprzedający produkty gotowe do spożycia gorące oraz mrożone.

  • Automat sprzedający produkty paczkowane: Kawa ziarnista oraz instant w paczkach oraz słoikach oraz kapsułki kawowe.

2. Właścicielem automatów jest firma Instanta Sp. z o.o.

3. Reklamacja związana z jakością produktów bądź awarią maszyny zgłaszana jest telefonicznie: +48 327246230 bądź za pośrednictwem mailowym: serwis@instanta.pl.

4. Serwis pojawia się na miejscu maksymalnie w ciągu 24 godzin.
Reklamacja może być rozpatrzona na korzyść klienta na dwa sposoby przez:

  • zwrot poniesionych kosztów zakupu napoju bądź produktu dokonany na rachunek bankowy zarejestrowany w Polsce

  • albo wydanie przez serwisanta napoju bądź towaru, który nie był pełnowartościowy lub nie został wydany przez maszynę.

Do złożonej reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer polskiego rachunku bankowego w przypadku dyspozycji zwrotu kosztów.

Dla Klienta posiadającego wyłącznie konto zagraniczne należy wskazać rachunek bankowy zarejestrowany za granicą wraz z numerem IBAN albo SWIFT. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za opłaty bankowe, kursy przewalutowania walut, koszty przesyłania miedzy bankami. Zwrotu środków dokonujemy w PLN.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest właściwy dla Instanta sp. z o.o.

8. Regulamin wchodzi w życie 01.01.2022 r.

 

Niniejszym informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Instanta Sp. z o.o.

Instanta sp. z o.o. przetwarza dane:

1. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z wykonywaniem czynności związanych z charakterem prowadzonej działalności.

2. Dane finansowe przedsiębiorców pochodzące bezpośrednio od przedsiębiorców – związane z działalnością informacyjną.

3. Dane kontaktowe pracowników, przedstawicieli oraz reprezentantów klientów i kontrahentów klientów, w tym również dane ujawnione w publicznych rejestrach.

 

Instanta przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy:

1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spółce Instanta.

3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę Instanta lub ich kontrahentów oraz klientów.

4. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

 

Instanta uprzejmie informuje, że:

1. Przetwarza dane przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych, długości terminów przedawnienia oraz innych terminów wynikających bezpośrednio z umowy i innych przepisów prawnych.

2. Państwa dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że wynika to bezpośrednio z interesu prawnego wynikającego z zawartej umowy.

3. Państwa dane przetwarzamy samodzielnie.

4. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Instanta informuje także o przysługujących Państwu uprawnieniach:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21

Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

Powyższe informacje nie mają wpływu na Nasze dotychczasowe relacje.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszamy Państwa do kontaktu:

Administrator Danych Osobowych:

Instanta sp. z o.o.
Żory 44-240
Ul. Kawowa 3

rodo@instanta.coffee
 

Regulations concerning complaints about goods sold in vending machines of the Mała Czarna

1. The goods are sold in two types of vending machines:

  • A coffee vending machine selling ready-to-eat hot and frozen products.

  • Vending machine selling pre-packaged products: coffee beans and instant coffee in packets and jars, and coffee capsules. 2.

2. The vending machines are owned by Instanta Sp. z o.o.

3. Claims related to the quality of products or machine failure are reported by phone: +48 327246230 or via e-mail: serwis@instanta.pl.

4. Service arrives on site within 24 hours at most.
The complaint can be resolved in favor of the customer in two ways by:

  • reimbursement of the cost of the purchase of the beverage or product will be refunded to a bank account registered in Poland

  • or issuance by the service technician of a beverage or product that was not of full value or was not issued by the machine.

 

The submitted claim must be accompanied by the name and surname, address of residence and the number of the Polish bank account in the case of reimbursement instructions.

For a customer with a foreign account only, a bank account registered abroad should be indicated, along with either the IBAN or SWIFT number. At the same time we do not take responsibility for bank fees, currency conversion rates, costs of transfer between banks. We refund funds in PLN.

5. Claims processing time is up to 14 days.

6. In matters not covered by these Terms and Conditions, the provisions of Polish law shall apply, in particular the Act of 23 April 1964 Civil Code (consolidated text Journal of Laws of 2014, item 121, as amended), and in the case of Customers who are Consumers, also the provisions of the Act of 30 April 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827).

7. The court of jurisdiction for the handling of disputes shall be that of Instanta sp. z o.o.

8. The Regulations come into force on 01.01.2022.

We hereby inform that Instanta Sp. z o.o. is the Administrator of your personal data.

Instanta sp. z o.o. processes data of

1. Natural persons conducting business in connection with the performance of activities related to the nature of their business.

2. Financial data of entrepreneurs coming directly from entrepreneurs - related to information activities.

3. Contact data of employees, representatives and representatives of clients and clients' contractors

4. Contact data of employees, representatives and representatives of customers and clients, including data disclosed in public registers.

Instanta processes personal data only in cases where:

1. The processing is necessary for the performance of the contract.

2. Processing is necessary to comply with a legal obligation of Instanta.

3. The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Instanta or their contractors and customers.

4. The data subject has given his/her consent to the processing.

Instanta kindly informs you that :

1. It will process the data for the time necessary for the fulfillment of accounting obligations, the length of limitation periods and other deadlines resulting directly from the contract and other legal regulations.

2. We will not disclose your data to third parties, except if it is required by law.

3. We process your data ourselves.

4. Your data will not be subject to profiling.

Instanta also informs you about your rights:

a) the right of access to the content of your data, pursuant to Article 15 of the Regulation;

b) the right to rectification of data, pursuant to Article 16 of the Regulation;

c) the right to erasure, pursuant to Article 17 of the Regulation;

d) the right to restrict processing, pursuant to Article 18 of the Regulation;

e) the right to object to the processing of data, pursuant to Article 21 of the

Regulation;

f) the right to data portability, pursuant to Article 20 of the Regulation;

The above information does not affect Our existing relationship.

If you have any questions about the processing of your personal data, we invite you to contact us:


Contact:

Instanta sp. z o.o.
Zory 44-240
Ul. Kawowa 3

rodo@instanta.coffee

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.